Home ข้อคิด ขาดพ่อเหมือนถ่อหัก ขาดแม่เหมือนแพแตก (อ่านเเล้วคิดถึงพ่อ คิดถึงเเม่)

ขาดพ่อเหมือนถ่อหัก ขาดแม่เหมือนแพแตก (อ่านเเล้วคิดถึงพ่อ คิดถึงเเม่)

ขึ้นชื่อว่าพ่อแม่ ต่อให้ลูกจะอายุ เพิ่มมากขึ้น ซักเท่าไหร่ ก็ยังเ ป็นลูกตัวน้อยสำหรับเค้าอยู่เสมอ

พ่อแม่ส่วนมากแล้ว เมื่อมีลูกก็ ต้องการดูแลลูกอย่ างดี ต้องก ารให้ลูกๆ ของตัวเองนั้นได้มีชี วิต

ความเป็นอยู่ มีการศึกษาแ ละมีอนาคตที่ดีกว่า ตนเองด้วย กันทั้งนั้น น้อยนักที่จะมีพ่อแม่คน ไหน

ที่ต้องการหรือยอมให้ลูกข องตัวเอง นั้นลำบากลูกนั้นเปรีย บได้กับแก้วตาและหัวใจของพ่อ แม่

หลายคนที่เมื่อมีลูก ก็ต้องก ารสร้างครอบครัวที่อบอุ่น

ต้อง การให้ลูกของเรานั้น ได้รับคว ามสุขสะดวกสบายในทุกๆด้าน

ไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตความเป็น อยู่ที่สุขสบาย เงินทองที่ใช้จ่าย ได้

ตามใจปรารถนา พร้อมทั้ง การศึกษาที่ดีในสถาบันที่มีชื่อเสี ยงความสมบูรณ์

แต่ก็ยังมีอีกหล ายครอบครัวที่ไม่ได้เป็นดังที่เร ากล่าวมาข้างต้น ยังมีพ่อแม่อีก มาก

ที่ไม่พร้อมจะมีลูกต้องนำลูก ไปทิ้งหรือนำไปฝากไว้ที่อื่น และ ก็ยังมีพ่อแม่อีกมาก

ที่ไม่ได้คำนึง ถึงอนาคตของลูก ปล่อยให้ลูกต้ องอยู่อย่ างโดดเดี่ยว

ไม่มีคน คอยช่วยประคับประคอง ไม่ว่า จะเป็นทั้งทางร่ างก ายและจิ ตใจ

สำหรับใครที่ยังมีครอบครัว ที่คอยเข้าใจคอยดูแลอยู่นั้น

นับ ว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่ างมากเคยคิด กันไหมว่าหากพรุ่งนี้ไม่มีแม่อยู่แ ล้ว

จะเป็นอย่ างไร โบราณว่ าไว้ หากขาดพ่อเหมือนถ่อหัก  ขาดแม่เหมือน แพ แ ต ก

ชีวิ ตของลูกคงกระจัดกระจายไร้ทิ ศทาง หากเปรียบชีวิตเหมือนก ารข้ามฝั่งในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกร าก

ซึ่งต้องอาศัยแพและไม้ถ่อข้ ามฝั่งเพื่อไปสู่เป้าหมายอย่ าง ปลอดภัย

หากเปรียบไปก็เหมือ นพ่อกับแม่ถ่อเปรียบเสมือนพ่อ  แพเปรียบเสมือนแม่

ถ้าถ่อหักก็ ยังสามารถใช้มือหรือเท้าพายแ ทน

แต่ก็ต้องทุลักทุเลพอควร มี โอกาสถึงฝั่ง 50-50 แต่หากแ พต้อง แ ต ก หรือ อั บ ปาง กลางแม่น้ำ

โอกาสที่จะถึงฝั่งก็ค งลางเลือน และริบหรี่เต็มประ ดาแม่ผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่ างแก่ลูก  แม่ผู้ยอมอดเพื่อให้ลูกอิ่ม

แม่ผู้ ที่ยอมทุกข์เพื่อให้ลูกสุข แม่ผู้ที่ย อมลำบากเพื่อให้ลูกสบาย

แม่ผู้ที่ รักเป็นห่วงเป็นใยและเฝ้าถาม ลูกอยู่เสมอ เหนื่อยไหมลูก หิว ไหมลูก

แล้วลูกหล่ะเคยถามแม่ บ้างหรือเปล่า ลูกบางคน ย า มแม่มีชีวิตอยู่ไม่เคยเลยที่จะรัก ษาน้ำใจท่าน

ไม่เคยเลยที่จะเลี้ ยงดูใจท่านทำให้ท่านสบายอกสบ ายใจ บางคนเอาแต่สนุก

เลี้ย งเพื่อนฝูงมากกว่าเลี้ยงแม่ ปล่ อยให้แม่นั่งเหงา นั่งรอเรากลั บบ้าน

เพื่อมาทานข้าวด้วยกัน  และหากเย็นนี้ แม่คุณไม่อยู่แล้ว คุณจะทำได้เพียง

แต่ข้าวต้มถ้วย เดียวและน้ำเปล่าครึ่งแก้ว ใส่ถ าดเอาไปวางไว้ แล้วลูกชายลู กหญิงผู้ โ ง่ เขลา

ก็จะไปเค าะข้างโลง พร้อมกับพูดว่า แม่ จ๋าลุกขึ้นมากินข้าวเถอะ แม่จ๋า ลุกขึ้น

มากินน้ำเถอะแม่จ๋าพระม าแล้วฟังสวดนะแม่นะ แต่ในขณ ะที่แม่มีชีวิตอยู่ เราจะได้ยินแต่ คำว่า

ลูกจ๋าลูกหิวหรือเปล่า ลูก ต้องการอะไรหรือเปล่า ลูกจ๋า ลูกไม่สบายหรือเปล่า

จะมีลูกซั กกี่คนที่จะถามแม่เช่นนั้น หรือจ ะรอให้แม่จากไปซะก่อนแล้วค่อ ยถามอย่ างนั้นหรือ

เรารักสิ่ง ใด เราจะถนอมสิ่งนั้น รักษ า สิ่งนั้น แล้วมันจะอยู่กับเรานาน

ถ้าเรารักแม่ต้องถนอมน้ำใจท่า นรักษ าใจท่าน ตอนที่แม่ มีชีวิ ตอยู่ไม่เคยสนใจท่านเลย

แต่พ อท่านไม่อยู่กลับนำร่างที่ไร้วิญ ญ  าณของแม่ ไปใส่โลงทองอย่  างดี เอาไปไว้วัดแล้ว

นิมนต์พ ระมาสวด 7 วัน 7 คืนหวังว่า แม่จะไปสู่สุ ข คติ โลกสวรรค์ นี่

หรือคือสิ่งที่เรามอบให้แม่ทำค วามดี มีความกตัญญูต่อแม่

ขณะ มีชีวิตอยู่ประเสริฐ กว่าการสำนึ กบุญคุณได้เมื่อท่านจากไปแล้ว

หากใครที่ได้อ่ านสิ่งที่เรานำมา ฝากเหล่านี้แล้ว อย่ าลืมหันไป มอง

คนรอบข้างไม่เพียงแต่แม่ เท่านั้น ยังหมายรวมไปถึงคนสำ คัญ ในครอบครัวของเรา

อย่  าปล่อยให้เวลาผ่านไปทำดีในตอ นที่ยังทำได้หากมาคิดได้

ตอนเค้ าจากไปแล้วทำดีเท่าไหร่ก็คงไม่ ถึงคนที่เรารักอยู่ดี

 

ขอบคุณ s  m i l er o y y i m

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ 12 ประการ ที่ลูกจะได้รับ

ผลบุญ 12 ข้อ ที่ลูกรู้คุณพ่อแม่จะได้รับ พ่อแม่ที่เลี้ยง … …