Home ความรัก “หนังสือเล่มเก่า” กลับไปอ่านกี่ครั้ง สุดท้ายก็คงจบแบบเดิม

“หนังสือเล่มเก่า” กลับไปอ่านกี่ครั้ง สุดท้ายก็คงจบแบบเดิม

ทุกคนคงเคยได้ยินคำที่ว่า หนังสือเล่มเก่า กลับไปอ่านกี่ครั้งก็คงจบแบบเดิม

มันมักจะเป็นประโยคเด็ดของ การกลับมาเมื่อมันเกิดขึ้น

แต่มั นคงใช้กับเราไม่ได้ สิ่งที่เรา เชื่อคือ ถ้าคนที่ใช่ จะไม่เลิกกั น ไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนั้นแหล ะ

คือประโยคที่เราเชื่อมาตลอด ทุกครั้งเวลาการจ า กลาเดินม าถึง

เราก็มักจะเสียใจและขอ ให้ใครคนนั้นกลับมาแม้ตอนที่เ ข ากลับมาแล้วจริงๆ

เราก็ไม่เ คยจะกล้ากลับไปคบกับเข าอีกเ ลยแต่สำหรับคนนี้มันคงเป็นกรณี พิเศษ

ที่พิเศษจริงๆเพราะเข าคือคนแรกที่ทำให้เราละเว้นคว ามเชื่อนั้นไว้

เพื่อที่จะขอเริ่มใ หม่อีกครั้งกับเข า เพราะมันไม่ มีอะไรแน่นอนเลย

นั้นก็คือไม่มี อะไรแน่นอนจริงๆ รวมถึงไม่ไ ด้มีการการันตีเลย ว่ากลับมาครั้ งนี้

มันจะดีกว่าครั้งนั้นแต่มีเพีย งคำพูดที่เราบอกกับเข า ‘คุณรู้ใช่ไหมว่า

การกลับเริ่มต้นใหม่ครั้ ง นี้คือมันต้องดีกว่าเท่านั้นนะ’

แน่นอนเข าตอบรับเราด้วยคำพู ดที่เข้าใจ ก่อนจะเริ่มต้นใหม่

เราก็เลยบอกถึงสาเหตุที่มันเกิ ดขึ้นก่อนหน้านี้‘ คุณไม่รู้หรอกว่ า เราคาดหวังกับคุณมากแค่ไหน

เพราะเราไม่เคยบอกมันกับคุ ณ’แล้วเราทำอะไรหรอ’ ‘อ ย่าพูดถึงมันเลยนะ เราเจ็บ’

เพราะในความไม่รู้ว่าเรารู้ขอ งเข าในวันนั้น การเดินออกจา กวงโคจรในชี วิ ตของกันและกัน

มันเลยไม่มีใครรั้งใครเอาไว้ เราบอกได้แค่ตอนนั้น มันไม่ไห วเเล้ว

มันไม่เอาแล้ว ถ้าต้อง ตกอยู่ในสถานะการณ์แบบนั้นเร าต้องดิ้น ต า ย ตรงนั้นแน่ๆ

แต่กา รกลับมาในวงโคจรของกันและ กันอีกครั้งมันทำให้เราโตขึ้นไป อี

กในระดับนึงคือการกลับมาค บกัน แต่เราจะไม่คาดหวัง กับเ ข า

เพราะความผิดหวังมันน่าก ลัวกว่า การไม่มีหวังซะอีก

เร าอย ากให้ใครสักคนอยู่กับตััวเอ งให้มาก ๆ ในวันที่เราให้โอกาส เข าไ ด้ตัดสินใจ

ว่าที่ตรงนั้นมันค วรจะมีเราอยู่ด้วยจริงๆหรอ

ถ้ าหากคำตอบคือไม่ เราก็จะเคา รพเข าเพราะเราเป็นคนให้เข าทำมันเอง

เราขอหวังแค่ว่ากา รกลับมาของเข าครั้งนี้ มันจะไ ม่ใช่การกลับมาหมุนเข็มนาฬิกา

ให้กลับไปที่เดิมถ้าจะจบลงอีก ครั้ง เราคงอย ากให้มันจบลงด้ วยเรื่องราวดีๆ มากกว่าเรื่อง ราวเดิมๆ

เรื่องที่ว่า มันจำเป็น ต้องจ า กกัน แต่เราจะจ า กกันด้ วยรอยยิ้มและความเข้าใจ

หลั งจ า กคำลาจบลง เราไม่อย ากใ ห้มันมีการย้ำยีกันซ้ำๆด้วยคำพูดอีก

 

ขอบคุณ m o on _ 1 9 9 7

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ความรัก

Check Also

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ 12 ประการ ที่ลูกจะได้รับ

ผลบุญ 12 ข้อ ที่ลูกรู้คุณพ่อแม่จะได้รับ พ่อแม่ที่เลี้ยง … …