Home ข้อคิด ใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่ทำตัวอวดรวย อยู่อย่างพอเพียงด้วย 3 วิธีนี้

ใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่ทำตัวอวดรวย อยู่อย่างพอเพียงด้วย 3 วิธีนี้

เคยส ง สัยกันไหม ว่าทำไมกัน คนที่มีเงิน เดือนเท่ากัน หรือค นที่มีมากกว่าเขา

ถึงมีการเงิน อย่างไรจึงใช้แบบไม่ขัดสนเลย  เขาทำยังไงนะหรือ เพราะเข ามีการจัดการ

กับเงินของเขา ได้ดี หรือ เปล่าแล้วเรา จะทำ ยังไงดีล่ะ ให้การใช้จ่ายใช้เงิ น ของเราดีขึ้น เหมือนเขา

1 . ซื้อของเน้น ที่คุณภาพ

เพรา ะหลายคนที่อาจจะติดนิสัยชอบ  ซื้อของดูที่ราคาเป็นหลักต่อแต่นี้ ไป ควรเปลี่ยน พ ฤ ติ ก ร  ร ม ของตัวเอง

ได้แล้วนะ พิ จารณาไตร่ตรองให้ดีก่อน ที่จะ ซื้อ เพราะนอกจากจะดู ที่ราค า เราควรดู ที่คุณภาพด้วย ฉะ นั้นการ

ที่จะซื้อของแล้วได้ของ ที่มีคุณภาพ มันย่อมดีกว่าเพราะ มันจะส่งผล ระยะ ย า ว เร าเอง ก็จะได้ใช้ของ

อย่างคุ้ม ค่า และ นานไตร่ตรอง ดูก่อน ก่อนคิดจะซื้อ บางครั้งของ ที่มี คุณภาพ แต่ราคาเพิ่มขึ้นอีกนิด

ก็ย่อมคุ้มค่ากว่านะเรา ไม่ควร มองที่ ราคาอย่างเดียวเรา ค วรดูที่ คุณภาพด้วย อีกทั้งยังต้อ งรู้จัก จำกัดการใช้เงินตัวเอง

ในแต่ละวันด้วยนะ อย่างการที่ เรากำหนด ว่าวันนี้จะใช้เงินสัก  300 บาทซื้อไม่เกินนี้ และ ต้ องมีวินัยหมด แล้วก็ควรหยุดทั้ง นี้

ก็เพื่อช่วยให้คุณไม่ต้องมีค่าใ ช้จ่ายบาน ปลาย และ ยังมีเงิ นเหลือ ทั้งยังทำให้ ไม่ขาดวินัย  ในการใช้เงินอีกนะ

2.งดค่า ใช้จ่ายที่มันเกินจริง

เพราะเงิ นส่วนใหญ่ที่เราบอกว่า เก็บไม่ ได้เนี่ยใช้จนหมดตลอดอีก

ปัจจั ยหนึ่งเลยที่ทำให้ไม่มีเงินเหลือ  คือ การใช้จ่าย ที่ฟุ่มเฟือย เกิ นที่มีมี

3,000 ใช้ 5,000 งี้  ไม่ว่าจะเป็นขนม กระเป๋าเสื้อ ผ้ารองเท้าที่ซื้อมา แค่

เพราะ ชอบเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ใช้ แล้ว เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ จัดการได้ด้ วย

ตัวเราเอง แค่ต้องมีวินัยใ นตัวเองเสมอ คิดไตร่ตรองให้ ดีแรก ๆ อาจจะทำได้

ย า ก  พอทำจนติดนิสัย จะทำให้เราชิน  ต่อไป ก็จะไม่ ย า ก ทีนี้ก็จะ ส่งผลดี

ให้เรามีเงินเหลือใช้  เพราะเหล่านี้ มันเป็นรายจ่าย ที่มีความฟุ่มเฟือย

และ ถ้าเรา ลดไป ได้จะมีเงินเก็บเยอะเล ย

แค่คุณเปลี่ยนทัศนคติ และ ทำ มัน เท่านั้นสิ่งดี ๆ ก็เกิดขึ้นแล้ ว

3.ทำบัญชี รายรับรายจ่าย เ พื่อตัวเองด้วย

เรื่องพวกนี้คือพื้ นฐานในการออม หลายคน คง รู้จักเพราะถ้า อ ย า ก มีวินั ยในตัวเอง

สิ่งที่ต้องทำให้ได้คือ เริ่มทำบัญชีรายรับ รายจ่ายนี่แห ละ จากนั้น ก็ไม่ ย า ก ให้เ พื่อน ๆ

นั้นใส่รายการที่ได้ ใช้ ในบัญชี รายรับ รายจ่ายของเ รา จะได้รู้ว่าอันไหนที่เราจ่าย

ไปจ่ายไปเท่าไหร่บ้าง และ  เหลือเท่าไหร่ จากนั้น ให้เรา มาคำนวณดูว่าค่าใช้

จ่ายในแต่ล ะเดือนมันควรจะไปในทิศทาง  ไหนเพราะเหล่านี้ มันดีต่อเรา จะให้เราเนี่ย

รู้จักประมาณตน ไม่ใช้จ่ายเกินตัว “การใช้จ่าย อย่างประหยัดนั้นจะเป็น

หลักป ระกันความสมบูรณ์ พูนสุขของ  ผู้ประหยัดเอง และ ครอบครัว ช่วยป้อง

กันความขาดแคลนใน วันข้างหน้าการ ประหยัดดังกล่ าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่

ผู้ที่ป ระหยัดเท่านั้นยังเป็นประโยชน์  แก่ประเทศ ช า ติ ด้ วย”

 

ขอบคุณ s m i le r o y  y i m

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

บางคนยอมลาออก ทั้งที่ “เศรษฐกิจไม่ดี” (อ่านแล้วจะเข้าใจ)

การลาออกจากงาน มันมีหลายสาเหตุแต่เชื่อว่า ชั่วโมงนี้เวล … …