Home ข้อคิด 10 อุปนิสัยที่ดี ของหัวหน้างาน ที่หัวหน้าทุกคนควรนำไปปรับใช้

10 อุปนิสัยที่ดี ของหัวหน้างาน ที่หัวหน้าทุกคนควรนำไปปรับใช้

1.หัวหน้างานที่ดีต้องมีความคิดที่ดีทั้งเรื่องงาน เรื่องคน ทั้ง ต่อหน้าและลับหลัง

เริ่มต้นจาก “หัว” นั่นคือต้องมีความคิดที่ดีต่อคนรอบข้าง และรู้จักคิดก่อนพูด ก่อนทำหากเรามีหัวที่คิดดี พูดดี ทำดี

พฤติกรรมเราย่อมสะท้อนด้านดี เช่น การพูดชม หรือ ตำหนิก็ต้องคิดเพื่อ

ใช้คำพูดให้เหมาะสมกับคนนั้น ๆ การพูดชม ก็ควรพูด ต่ อ หน้าลูกน้องคนอื่น ๆ

เพื่อให้เขาเห็นว่า หากเราทำดี หัวหน้าพร้อมชมเชยเสมอ แต่หากเป็นการตำหนิ

ก็ควรเรียกมาคุยเป็นการส่วนตัว มากกว่าตำหนิต่อหน้าคนอื่น ๆ ให้เขาเสียหน้า เป็นต้น

2.หัวหน้างานที่ดี ต้องคิดเสมือนเราเป็นเจ้าขององค์กร รู้จักทำงานเชิงรุกและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงาน

การที่องค์กรแต่งตั้งเราขึ้นมานำคนอื่น ๆ นั้น เขาย่อมเห็นคุณค่าในตัวเรา

และคาดหวังให้เราช่วยคิดวางแผนในการขับเคลื่อนคน เพื่อให้เกิดผลของงานบรรลุ

ตามเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น คนที่เป็นหัวหน้างานจำต้องเข้าใจในบทบาท

เข้าใจในสิ่งที่องค์กรกำลังก้าวเดิน เข้าใจวิสัยทัศน์ พันธะกิจ

ขององค์กรและสามารถนำมา เป็นแผนงานที่สามารถเดินหน้าตามแผนได้ในทุก ๆ วัน

3.หน้างานที่ดีต้องรู้จักยิ้มแย้มแจ่มใสต่อหน้าลูกน้องและคนอื่น ๆ ที่ร่วมงาน

คนบางคนอาจเป็นเสือยิ้มย ากโดยพฤติกรรม แต่พฤติกรรมก็ย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ

หากเราเข้าใจในบทบาทของการเป็นผู้นำ เพราะการเป็นผู้นำ ต้องเป็นคนที่สามารถ

เข้าถึงได้ในทุก ๆ คนทุก ๆ ระดับ ไม่มีอีโก้ ดังนั้นสิ่งที่จะลดอีโก้ตนเองได้นั้น

ต้องรู้จักเป็นคนที่สดชื่น ยิ้มแย้มแจ่มใส อาจไม่ต้องถึงกับเป็นคนที่ตลก

แต่ต้องทำให้ลูกน้องสบายใจที่จะเข้ามาพูดคุย ปรึกษาทั้งเรื่องงานและ

เรื่องส่วนตัวเพราะเมื่อไหร่ ที่ลูกน้องกล้าที่จะเดินเข้ามาหา

ผมเชื่อว่าปัญหาย่อมคลี่คลาย ไม่ทำให้ปัญหามีผลกระทบต่อคน ๆ นั้น ในระยะย าว

ซึ่งหน้าที่ของคนเป็นหัวหน้าก็ต้องพร้อมแก้ไข ปัญหาร่วมกัน

ดังคำว่า มีสุข คูณ สอง แต่มีทุกข์ต้อง หาร สอง ครับ

4.หัวหน้างานที่ดีต้องหัดเป็นคนที่เปิดใจรับฟังสิ่งต่าง ๆ รอบตัว

การคิดคนเดียวย่อมได้เพียงมุมเดียว แต่หากเรายอมเปิดใจฟังคนละเล็กละน้อย

ข้อมูลในหัวเราย่อมมีมากขึ้นและนั่นย่อมทำให้เราได้ข้อมูลในการ

คิด วิเคราะห์แยกแยะ ก่อนตัดสินใจ คนที่เป็นหัวหน้างาน

ต้องกล้าเปิดใจฟังสิ่งต่าง ๆ จากคนรอบข้าง เพื่อนำมาปรับใช้ให้งานเดินหน้าต่อไป

ถึงแม้บางครั้งฟังแล้วไม่ใช้ในตอนนี้ แต่ใครจะรู้ว่า อนาคตอาจมีโอกาสหยิบมา

ใช้ก็ย่อมเป็นไปได้ อย่างน้องการฟังก็ทำให้เรามีความรู้

ที่มากหากความรู้นั้นเป็นประโยชน์ ยกเว้น ความรู้ที่ไม่เป็นประโยชน์ต้องพร้อมดีดทิ้งในทันที

5.หัวหน้างานที่ดีรู้จักคิดก่อนพูด พูดในสิ่งที่ดี สร้างสรรค์

คนทุกคนมีปาก ที่จะพูดอะไรก็ได้ตามใจเรา แต่หากเราเป็นผู้นำแล้วนั้น

การใช้ปากตามใจเราย่อมทำไม่ได้ครับ เพราะหากตอนนั้นเรากำลังโมโหอยู่

แต่นำสิ่งที่ไม่ดีไปลงกับลูกน้อง แบบนี้ลูกน้องที่ไหนก็คงไม่อย ากทำงานกับเรา จริงไหมครับ !!

ดังนั้นการใช้ปาก ต้องใช้ในทางที่ดี สร้างสรรค์ ใช้ในการบอกเล่าประสบการณ์ในการแนะนำ

สอนงานต่อลูกน้องหากลูกน้องคนนั้น ไม่สามารถทำงานนั้นได้

ใช้ในการชื่นชมลูกน้อง ขอบคุณลูกน้อง ให้กำลังใจลูกน้อง

และให้คำแนะนำในการปรับปรุงตนเอง เป็นต้น แบบนี้ดีกว่าเยอะครับ

6.หัวหน้างานที่ดีต้องรักในงานที่ทำ พร้อมต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามา

คนที่เป็นหัวหน้างานต้องมีใจรักในงานที่ทำ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ

เพราะหากเรารักในงานที่ทำใจเราพร้อมยืดหยัดต่อสู้ให้งานนั้นประสบความสำเร็จ

ซึ่งเราย่อมต้อง ถ่ายทอดความคิดนี้ สู่ลูกน้องเราเพราะหากลูกน้อง

เรามีใจรักในงานที่ทำทุกคน เขาย่อมเข้าใจ และพร้อมต่อสู้ฝ่า ฟั น ปัญหาไปด้วยกัน

7.หัวหน้างานที่ดีต้องสามารถลงมือทำให้ลูกน้องเห็นเป็นแบบอย่าง ว่าเราสามารถทำได้

หากพูดอย่างเดียว แต่ไม่ทำ ใครเขาจะเชื่อครับ เหมือนสุภาษิตที่กล่าวไว้ว่า 100 คำพูด

ไม่เท่ากับ 1 การกระทำ ผมว่าจริงนะครับพูด แล้ว ทำ ย่อมทำให้ลูกน้องเห็นเป็น

ตัวอย่างเช่น หากเราเป็นคนที่มาทำงานสายเป็นนิจแบบนี้

จะกล่าวตักเตือนลูกน้องที่มาสาย ก็ย่อมย ากครับที่ลูกน้องจะเชื่อเรามันเข้าตัว

แต่หากเรามาเช้าทุกวัน แบบนี้ลูกน้องก็คงเกรงใจ และไม่กล้ามาสาย

หรือหากมาสายเราจะเรียกมาคุย เพื่อปรับพฤติกรรมลูกน้องคนนั้น

ก็ไม่ใช่เรื่องที่ตะขิดตะขวงใจ เพราะเป็นหน้าที่ของเราซึ่งลูกน้องคนนั้น

คงไม่กล้าเถียง เพราะลูกพี่เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องที่ลูกน้องทำผิด พูด + ทำ ย่อมมีคุณค่าเสมอครับ

8.หัวหน้างานที่ดีต้องรู้จักใช้ภาษากาย ควบคู่กับคำพูด และน้ำเสียง ในการทักทาย

การสื่อสารแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ ภาษาพูด ภาษากาย และน้ำเสียงซึ่งหัวหน้างานที่ดี

ควรนำทั้ง 3 แบบนั้นไปใช้พร้อม ๆ กัน เช่นหากมีลูกน้องที่อายุมากกว่า

ก็ใช้การทักทาย โดยยกมือไหว้สวัสดีเมื่อลูกน้องคนนั้นเห็น

เขาจะเกรงใจเรา เนื่องจากเราให้เกียรติต่อเขาก่อน เป็นต้น

หรือหากเรามีลูกน้องที่อายุน้อยกว่า การไหว้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดเพราะประเทศไทย

เราขึ้นชื่อว่า ยิ้มสวยและไหว้สวยการ รั ก ษ า ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ไม่ใช่เรื่องผิดครับ แต่คนที่เห็นเขาจะนำไปยกย่อง และชื่นชม นะครับ เรื่องดี ๆ ทำไปเถอะ !!

9.หัวหน้างานที่ดีต้องรู้จักเดินเข้าหาลูกน้อง เดินตรวจสอบการทำงาน เดินหน้าแก้ไขปัญหา และพาทีมไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

การทำงาน หากหัวหน้านั่งอยู่บนหอคอย อันส่งเกียรติอย่างเดียว

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่างานนั้นเกิดปัญหาจากส่วนไหน อ วั ย ว ะใน ร่ า ง ก า ย

ส่วนที่อยู่ต่ำที่สุด นั่นคือ ขา แต่ขาก็ทำให้เราสามารถโยกย้ายจากจุดหนึ่งไป

ยังอีกจุดหนึ่งหากเราใช้ขาในการก้าวเดิน เสมือนทำงานย่อมต้องมีเป้าหมายครับ

การย่ำอยู่กับที่ไม่สามารถขับเคลื่อนทีมงานไปสู่เป้าหมายได้ ซึ่งการจะไป สู่เป้าหมายได้

ก็ต้องกล้าเดิน แต่หากเดินแล้วผิดทาง ย่อมสามารถถอยหลังกลับมาตั้งหลักได้เสมอ

คนเป็นหัวหน้างานต้องรู้จักเดินเข้าหาลูกน้อง รู้จักเดินดูหน้างาน สังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว

หากเจอปัญหาก็นำมาแก้ไข ไม่ปล่อยปัญหานั้นให้บานปลาย อีกทั้ง ยังทำให้ลูกน้อง

สามารถสอบถาม หรือขอคำแนะนำจากหัวหน้าได้ในทันที รู้แล้วก็เดินบ้างนะครับ จะได้แข็งแรง

10.หัวหน้างานที่ดีต้องมีความเชื่อมั่นต่อลูกน้อง และเชื่อมั่นต่อปัญหาว่า ทุกปัญหาย่อมมีทางออก

ความเชื่อ นับเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะ หากรับนโยบายจากผู้บริหารมาแล้ว

ไม่มีความเชื่อ การทำงานย่อมทำไปวัน ๆ ทำอย่างไร้เรี่ยวแรง และทำอย่างไม่มี

ความสุขเพราะ ส ม อ ง ถูกปิดกั้นเรียบร้อย จากความเชื่อที่คิดว่า ทำไม่ได้

และหากหัวหน้าท้อซะแล้วลูกน้องย่อมท้อตาม และสุดท้ายผลงานไม่ได้

ก็ถูกผู้บริหารตำหนิอีก คราวนี้ไปกันใหญ่เลยครับดังนั้น ความเชื่อนับว่าเป็นสิ่งสำคัญ

ที่เชื่อมทุกอย่าง แค่เราเปลี่ยนจากคำว่า ทำไม่ได้ เป็นเชื่อว่า เป็นไปได้

และพร้อมคิดค้นหาวิธีการเชื่อมโยงเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย

หากว่าผิดพลาด ผมเชื่อว่าเราจะไม่เสียใจ เพราะทำเต็มที่และพร้อมปรับเปลี่ยนแก้ไข

ผู้บริหารย่อมเข้าใจเสมอ แต่อย่าผิดพลาดในเรื่องเดิม ๆ นะครับ แบบนั้นตัวใครตัวมันครับ

 

ขอบคุณ y i n d e e y i n d e e

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

“แฟนคิดนอกใจ” จะทำยังไงถึงเอาให้อยู่

การนอกใจ คือ เค้าหรือเธอ ไม่ได้สนใจคุณแล้ว เรื่องแบบนี้ … …