Home ข้อคิด 15 ลักษณะของหัวหน้าที่เก่ง เป็นตัวอย่างที่ดี ให้ลูกน้อง

15 ลักษณะของหัวหน้าที่เก่ง เป็นตัวอย่างที่ดี ให้ลูกน้อง

1. หัวหน้างานที่ดีต้องมีความคิดที่ดีทั้งเรื่องงาน เรื่องคน

ทั้ง ต่อหน้าและลับหลัง เริ่มต้นจาก “หัว” นั่นคือต้องมีความคิดที่ดีต่อคนรอบข้าง

และรู้จักคิดก่อนพูดก่อนทำ หากเรามีหัวที่คิดดี พูดดี ทำดี พฤติกรร ม

เราย่อมสะท้อนด้านดีเช่น การพูดชมหรือตำหนิ ก็ต้องคิดเพื่อใช้คำพูดให้เหมาะสม กับคนนั้น ๆ

การพูดชมก็ควรพูดต่อหน้า ลูกน้องคนอื่นๆ เพื่อให้เขาเห็นว่า หากเราทำดี

หัวหน้าพร้อมชมเชยเสมอ แต่หากเป็นการตำหนิ ก็ควรเรียกมาคุย เป็นการส่วนตัว

มากกว่าตำหนิต่อหน้าคนอื่น ๆ ให้เขาเสียหน้า เป็นต้น

2. หัวหน้างานที่ดีรู้จักคิดก่อนพูด พูดในสิ่งที่ดี

สร้างสรรค์คนทุกคนมีปาก ที่จะพูดอะไร ก็ได้ตามใจเรา แต่หากเราเป็นผู้นำแล้วนั้น

การใช้ปากตามใจเราย่อมทำไม่ได้ครับเพราะ หากตอนนั้นเรากำลังโมโหอยู่

แต่นำสิ่งที่ไม่ดีไปลงกับลูกน้องแบบนี้ลูกน้องที่ไหน ก็คงไม่อย ากทำงานกับเรา จริงไหมครับ !!

ดังนั้น การใช้ปาก ต้องใช้ในทางที่ดี สร้างสรรค์ ใช้ในการบอกเล่า

ประสบการณ์ในการแนะนำสอนงานต่อลูกน้อง หากลูกน้องคนนั้นไม่สามารถทำงานนั้นได้

ใช้ในการชื่นชมลูกน้องขอบคุณลูกน้อง ให้กำลังใจลูกน้อง

และให้คำแนะนำในการปรับปรุงตนเองเป็นต้น แบบนี้ดีกว่าเยอะครับ

3. หน้างานที่ดีต้องรู้จักยิ้มแย้มแจ่มใสต่อหน้าลูกน้องและคนอื่น ๆ ที่ร่วมงาน

คนบางคน อาจเป็นเสือยิ้มย าก โดยพฤติกรร ม แต่พฤติกรร มก็ย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ

หากเราเข้าใจในบทบาทของการเป็นผู้นำเพราะการเป็นผู้นำ

ต้องเป็นคนที่สามารถเข้าถึงได้ในทุก ๆ คนทุก ๆ ระดับ ไม่มีอีโก้

ดังนั้น สิ่งที่จะลดอีโก้ตนเองได้นั้น ต้องรู้จักเป็นคนที่สดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใส

อาจไม่ต้องถึงกับ เป็นคนที่ตลก แต่ต้องทำให้ลูกน้องสบายใจที่จะเข้ามาพูดคุยปรึกษา ทั้งเรื่องงาน

และเรื่องส่วนตัวเพราะเมื่อไหร่ ที่ลูกน้องกล้าที่จะเดินเข้ามาหาผมเชื่อว่า

ปัญหาย่อมคลี่คลาย ไม่ทำให้ปัญหามีผลกระทบต่อคน ๆ นั้น ในระยะย าว

ซึ่งหน้าที่ของคนเป็นหัวหน้า ก็ต้องพร้อมแก้ไข ปัญหาร่วมกัน

ดังคำว่า มีสุข คูณ สอง แต่มีทุกข์ต้อง หาร สอง ครับ

4. หัวหน้างานที่ดีต้องรักในงานที่ทำ

พร้อมต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรค ที่เข้ามาคนที่เป็นหัวหน้างาน ต้องมีใจรักในงานที่ทำ

ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆเพราะหากเรารักในงานที่ทำใจเราพร้อมยืดหยัดต่อสู้ให้งานนั้นประสบความสำเร็จ

ซึ่งเราย่อมต้องถ่ายทอดความคิดนี้ สู่ลูกน้องเราเพราะหากลูกน้องเรามีใจรัก

ในงานที่ทำทุกคน เ ข า ย่ อมเข้าใจและพร้อมต่อสู้ฝ่าฟั น ปัญหาไปด้วยกัน

5. หัวหน้างานที่ดีต้องหัด เป็นคนที่เปิดใจรับฟังสิ่งต่าง ๆ รอบตัว

การคิดคนเดียวย่อมได้ เพียงมุมเดียว แต่หากเรายอมเปิดใจฟังคนละเล็กละน้อย

ข้อมูลในหัวเราย่อมมีมากขึ้นและนั่นย่อมทำให้เราได้ข้อมูลในการ คิด วิเคราะห์

แยกแยะ ก่อนตัดสินใจคนที่เป็นหัวหน้างานต้องกล้าเปิดใจฟังสิ่งต่าง ๆ

จากคนรอบข้างเพื่อนำมาปรับใช้ ให้งานเดินหน้าต่อไป

ถึงแม้บางครั้งฟังแล้วไม่ใช้ในตอนนี้ แต่ใครจะรู้ว่าอนาคตอาจมีโอกาสหยิบ มาใช้ก็ย่อมเป็นไปได้

อย่างน้องการฟังก็ทำให้เรามีความรู้ที่มาก หากความรู้นั้นเป็นประโยชน์

ยกเว้น ความรู้ที่ไม่เป็นประโยชน์ต้องพร้อมดีดทิ้งในทันที

6. หัวหน้างานที่ดีต้องรู้จักเดินเข้าหาลูกน้อง เดินตรวจสอบการทำงาน

เดินหน้าแก้ไขปัญหา และพาทีมไปสู่เป้าหมายเดียวกัน การทำงาน

หากหัวหน้านั่งอยู่บน หอคอยอันส่งเกียรติอย่างเดียวแล้วจะรู้ได้อย่างไร

ว่างานนั้นเกิดปัญหาจากส่วนไหน อ วั ย ว ะ ใน ร่ าง ก าย ส่วนที่อยู่ต่ำที่สุด

นั่นคือ ขาแต่ขาก็ทำให้เราสามารถโยกย้ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

หากเราใช้ขาในการก้าวเดินเสมือนทำงานย่อมต้องมีเป้าหมายครับ

การย่ำ อยู่กับที่ไม่สามารถขับเคลื่อน ทีมงานไปสู่เป้าหมายไ

ด้ ซึ่งการจะไปสู่เป้าหมายได้ก็ต้องกล้าเดิน แต่หากเดินแล้วผิดทาง

ย่อมสามารถถอยหลังกลับ มาตั้งหลักได้เสมอคนเป็นหัวหน้างาน

ต้องรู้จักเดินเข้าหาลูกน้อง รู้จักเดินดูหน้างานสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว

หากเจอปัญหาก็นำมาแก้ไข ไม่ปล่อยปัญหานั้นให้บานปลายอีก

ทั้งยังทำให้ลูกน้องสามารถสอบถาม หรือขอคำแนะนำ

จากหัวหน้าได้ในทันที รู้แล้วก็เดินบ้ างนะครับ จะได้แข็งแรง

7. หัวหน้างานที่ดีต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตต่องานที่ทำ

ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน เป็นคำกล่าว ที่ผมเห็นด้วยมาก ๆ

เพราะคนเราหากไม่ซื่อสัตย์แล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่เจริญ กลับกัน

หากเราเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตอยู่ที่ไหน ใคร ๆก็อย ากร่วมงาน

ดังนั้น หัวหน้างานที่ดี ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริตในทุกๆ ด้าน

ทั้งเรื่องตนเองเรื่องงาน เรื่องครอบครัว และเรื่องสังคมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกน้องต่อไป

8. หัวหน้างานที่ดีต้องสามารถ ลงมือทำให้ลูกน้อง เห็นเป็นแบบอย่าง

ว่าเราสามารถทำได้ หากพูดอย่างเดียว แต่ไม่ทำ ใครเขาจะเชื่อครับ

เหมือนสุภาษิตที่กล่าวไว้ว่า 100 คำพูดไม่เท่ากับ 1 การกระทำ

ผมว่าจริงนะครับพูด แล้ว ทำ ย่อมทำให้ลูกน้องเห็นเป็นตัวอย่าง

เช่น หากเราเป็นคนที่มาทำงานสายเป็นนิจแบบนี้ จะกล่าวตักเตือน

ลูกน้องที่มาสายก็ย่อมย ากครับที่ลูกน้องจะเชื่อเรามันเข้าตัว

แต่หากเรามาเช้าทุกวันแบบนี้ลูกน้อง ก็คงเกรงใจ และไม่กล้ามาสาย

หรือหากมาสายเราจะเรียกมาคุยเพื่อปรับพฤติกรร ม ลูกน้องคนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ตะขิดตะขวงใจ

เพราะเป็นหน้าที่ของเราซึ่งลูกน้องคนนั้น คงไม่กล้าเถียงเพราะลูกพี่เป็นตัวอย่างที่ดี

ในเรื่องที่ลูกน้องทำผิด พูด + ทำ ย่อมมีคุณค่าเสมอครับ

9. หัวหน้างานที่ดี ต้องรู้จักใช้ภาษากาย ควบคู่กับคำพูด และน้ำเสียง

ในการทักทายการสื่อส ารแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ ภาษาพูด ภาษากาย

และน้ำเสียงซึ่งหัวหน้างานที่ดีควรนำทั้ง 3 แบบนั้นไปใช้พร้อม ๆ กัน

เช่นหากมีลูกน้องที่อายุมากกว่าก็ใช้การทักทาย โดยยกมือไหว้สวัสดี

เมื่อลูกน้องคนนั้นเห็น เขาจะเกรงใจเราเนื่องจากเราให้เกียรติ ต่อเขาก่อน เป็นต้น

หรือหากเรามีลูกน้องที่อายุน้อยกว่า การไหว้ก็ไม่ใช่ เรื่องผิด

เพราะประเทศไทย เราขึ้นชื่อว่า ยิ้มสวย และไหว้ สวยการรักษ า

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ไม่ใช่เรื่องผิดครับ แต่คนที่เห็นเขาจะนำไปยกย่อง

และชื่นชมนะครับ เรื่องดี ๆ ทำไปเถอะ !!

10. หัวหน้างานที่ดีต้องเป็นคนตรงต่อเวลา มาเช้า กลับทีหลัง

เรื่องเวลาในการทำงาน นับว่าเป็นเรื่องวินัยของตนเอง ที่ต้องพึงกระทำ

เพราะทุกองค์กรย่อมมีเวลาเข้าเวลาออก ที่ชัดเจน โดยเฉพาะเวลาเข้า

ก็ควรมาล่วงหน้าอย่างน้อยสัก 30 นาทีก่อนเริ่มงานเพื่อเตรียมตัว เตรียมใจ

วางแผนในการทำงานเพื่อนำข้อมูลมาประชุมลูกน้องก่อนเริ่มงาน จะได้เข้าใจตรงกัน

ใครมีข้อสงสัย มีปัญหาก็ควรกันให้เรียบร้อยก่อนเริ่มงาน หากหัวหน้าทำแบบนี้ได้ทุก ๆ

วันรับรองปัญหาจะน้อยลงและ ทำให้หัวหน้ามีเวลาไปคิดเรื่องงานให้มากขึ้น

ดีกว่ามานั่ง ป วด หัวกับปัญหาคนในทุก ๆ วันครับส่วนการกลับทีหลัง อันนี้ก็สำคัญ

เพราะเรามีความรับผิดชอบที่สูงกว่าลูกน้องก่อนกลับ ก็ตรวจสอบความเรียบร้อย ของงาน

จดบันทึกข้อมูล ความผิดพลาดความสำเร็จของงานในแต่ละวัน

เพื่อนำมาประกอบในการพูดคุยกับลูกน้องในเช้าวันถัดไป ครับ

11. หัวหน้างานที่ดีต้องมีความเชื่อมั่นต่อลูกน้อง

และเชื่อมั่นต่อปัญหาว่า ทุกปัญหาย่อมมีทางออกความเชื่อ นับเป็นจุดเริ่มต้น

ในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ โดยเฉพาะหากรับนโยบายจากผู้บริหารมาแล้ว

ไม่มีความเชื่อการทำงานย่อมทำไปวัน ๆ ทำอย่างไร้เรี่ยวแรง

และทำอย่างไม่มีความสุขเพราะส มอง ถูกปิดกั้ น เรียบร้อย

จากความเชื่อที่คิดว่า ทำไม่ได้และหากหัวหน้าท้อซะแล้ว

ลูกน้องย่อมท้อตาม และสุดท้าย ผลงานไม่ได้ก็ถูกผู้บริหารตำหนิอีก

คราวนี้ไปกันใหญ่เลยครับ ดังนั้น ความเชื่อนับว่าเป็นสิ่งสำคัญ

ที่เชื่อมทุกอย่าง แค่เราเปลี่ยนจากคำว่าทำไม่ได้ เป็นเชื่อว่า

เป็นไปได้และพร้อมคิดค้นหาวิธีการเชื่อมโยง

เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายหากว่าผิดพลาดผมเชื่อว่าเราจะไม่เสียใจ

เพราะทำเต็มที่ และพร้อมปรับเปลี่ยนแก้ไขผู้บริหารย่อมเข้าใจเสมอ

แต่อย่าผิดพลาดในเรื่องเดิม ๆ นะครับ แบบนั้นตัวใครตัวมันครับ

12. หัวหน้างานที่ดีต้องเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน

ไม่ยกตนข่มท่านคนที่อ่อนน้อม ถ่อมตน ใคร ๆ ก็รัก ใคร ๆ ก็เอ็นดู คนที่เป็นหัวหน้างาน

เมื่อมีลูกน้องแล้วก็ต้องเป็นคนที่เข้าถึงง่าย ไม่โอ้อวดว่าเราใหญ่เราเป็นหัวหน้างานอีกทั้ง

การประพฤติตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชาของเราก็ต้องให้เกียรติท่าน

เสมือนเราเล่นบทบาทของผู้ตามเพื่อสร้างความไว้เนื้ อ เชื่อใจสร้างคุณค่า

แต่ไม่ใช่ประจบสอพอนะครับใช้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ + พฤติกรร ม ที่ดีเหนือฟ้ายังมีฟ้านะครับ

การอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นสิ่งที่ควรทำต่อคนรอบข้างทำให้เหมือนกัน

ในทุกๆ วัน แบบนี้ ย่อมได้ใจ ทั้งต่อผู้บังคับบัญชาเราและ ผู้ใต้บังคับบัญชา

และหากวันหนึ่ง ผู้บังคับบัญชาเรา ชื่นชมมาเราต้องให้เกียรตินั้นต่อ

ลูกน้องของเรา มากกว่าตัวเราเพราะงานจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีคนปฏิบัติ

ให้เครดิตต่อลูกน้อง ลูกน้องจะมีกำลังใจทำงานต่อไปกลับกัน

หากผู้บังคับบัญชาตำหนิ ในผลงานลงมา หัวหน้างานที่ดี

ต้องพร้อมรับแทนลูกน้องและ นำข้อผิดพลาดนั้นมาประชุม

กับลูกน้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไปในอนาคต

13. หัวหน้างานที่ดีต้องรู้จักคิดในเชิงป้องกันก่อนลงมือทำ

เหรียญย่อมมี 2 ด้านให้คิด การคิดก็มี 2 ด้านทั้งการคิดบวกและคิดลบซึ่งการคิดบวกเ ป็นสิ่งที่ดี

ทำให้เราหมดทุกข์แต่หากไม่อย ากทุกข์ ก็ต้องคิดลบ แต่เป็นการคิดลบในเชิงของการป้องกัน

วางแผน ก่อนลงมือทำหัวหน้างานที่ดีนอกจากการเปิดใจรับฟังแล้ว

ก็ต้องนำมาข้อมูลมาคิด มาวางแผนซึ่งการวางแผนก็ต้องมีการประชุม

เพื่อหาข้อมูลก่อนตัดสินใจเพราะหากเราไม่อย ากเสียเวลาแก้ไข ก็ต้องวางแผนให้รอบคอบ

รอบด้านแต่การวางแผนเยอะเกินไปก็ทำให้เราไม่กล้าลงมือทำ

ผม ยังเชื่อเสมอ คิด วางแผน สำคัญแต่ไม่เท่า ลงมือทำ สำคัญกว่า

แต่หาก ไม่คิด ไม่วางแผน แล้วทำอย่างเดียว แบบนี้เสียเวลาแก้ไขนานโขครับ

คิด + วางแผน + ลงมือทำ + กล้ายอมรับผลกับสิ่งที่ทำ

= ประสบการณ์และเมื่อมีประสบการณ์แล้ว เราจะเห็นทางสว่างในอนาคตครับ

สรุป ทำดี = ให้เครดิตลูกน้อง ทำผิดพลาด = รับหน้าแทนลูกน้องเสมอครับ

14. หัวหน้างานที่ดีต้องมีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

เพื่อใช้ในการปกครองคนคุณธรรม คือ สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเรา หากเรามีคุณธรรมในใจเยอะ

ทำสิ่งใดเราจะคิดก่อนทำ ผมฝากหัวหน้างานทุกคนให้มีคุณธรรม

คือ ธรรมมะในการครองตนเอง เช่นการถือศีล5 การยึดหลักพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา)

คิดดี พูดดี ทำดี

มีความรู้ผิดชอบชั่ วดี

มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ฯลฯ

15. หัวหน้างานที่ดีต้องคิดเสมือนเราเป็นเจ้าขององค์กร

รู้จักทำงานเชิงรุกและมีเป้าหมายที่ชัดเจน ในการทำงานการที่องค์กรแต่งตั้ง

เราขึ้นมานำคนอื่น ๆ นั้น เ ข า ย่อมเห็นคุณค่าในตัวเราและคาดหวังให้เราช่วยคิด

วางแผนในการขับเคลื่อนคน เพื่อให้เกิดผลของงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร

ดังนั้น คนที่เป็นหัวหน้างาน จำต้องเข้าใจในบทบาท เข้าใจในสิ่งที่องค์กรกำลังก้าวเดิน

เข้าใจวิสัยทัศน์พันธะกิจ ขององค์กรและสามารถนำมาเป็นแผนงานที่สามารถเดินหน้า

ตามแผนได้ในทุก ๆ วันทุกเรื่องที่กล่าวมา ล้วนเป็น สิ่งที่คนเป็นหัว ต้องนำไปใช้ในการบริหารงานบริหารคน

เพราะ หากคนที่เป็นหัวหน้างานสามารถปฏิบัติได้ครบทุกข้อ คนที่เห็นย่อมเชื่อมั่น เ

ชื่อถือและปฏิบัติตาม โดยเฉพาะคนที่เป็นลูกน้องเพราะหากเขามีหัวหน้างานที่ดี

ลูกน้องย่อมโชคดีในการทำงานเพราะเขาสามารถเก็บเกี่ยว ความรู้ ประสบการณ์

และคุณธรรมในการนำไปใช้เพื่อวันข้างหน้า หากเขาได้ขึ้นเป็นหัวหน้า

ย่อมสามารถการันตี ว่าเข า ย่ อ ม เป็นหัวหน้างานที่ดีได้เช่นกัน จากแบบอย่างที่เคยเจอมา

ผมเชื่อเสมอครับหากเราจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้นั้น เราต้องเปลี่ยนแปลง

ที่ตัวเราก่อนใช้ทั้งคำพูด + การกระทำในการทำให้คนรอบข้างเห็น และนำไปใช้วันนี้ถามตนเองนะครับ

เราเป็นสุดยอด หัวหน้างานที่ เก่งคิด เก่งงาน เก่งคน เก่งคุณธรรม หรือยังเชื่อผมเถอะ

 

ขอบคุณ d r f i s h.t r a i n i n g

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะผู้หญิง ที่ยิ่งแก่ตัวไปก็ยิ่งเก่ง..ถึงอายุมากไม่ใช่ภาระ

ยุคนี้ผู้หญิงสวยอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีสมอง และสตรองด้ว … …