Home ข้อคิด 5 สาเหตุแม้จะขยันทำงานหนัก แต่ทำไมถึงยังไม่รวยสักที

5 สาเหตุแม้จะขยันทำงานหนัก แต่ทำไมถึงยังไม่รวยสักที

1. ขยันให้กับความฝันของคนอื่ น

คนที่ประสบความสำเร็จทุกคน  จะมีความฝัน มีเป้าหมายของ ตัวเอง

ความขยันเป็นเรื่องที่ดี  อย่างไรก็ตามมีความขยันอีกแ บบ ที่เหมือนจะดีแต่กลับเป็นสิ่ง ที่

คอยขวางไม่ให้รวยก็คือ คว ามขยันในการสร้างฝันให้คนอื่น

คนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิต คือ คนที่ต้องทำงานให้กับคนที่มีเป้าห มาย

ถ้าคุณยังหาฝันของตัวเอง  ยังไม่เจอ จะมีคนจ้างคุณไปทำ ให้ฝันของเขาเป็นจริง

จงถาม ใจตัวเองว่า ตอนนี้คุณขยันเพื่อ ฝันของตัวเอง หรือตอนนี้คุณขยั นเพื่อฝันของคนอื่น

2. ขยันเน้ นเชิงปริมาณ

การเน้นเชิงปริม าณหมายถึง ขยันทำให้ได้มากที่สุ ด ขยัน โดยไม่สนใจว่างานที่อ อกมา

มีคุณภาพดีหรือไม่ ยาจก จะใช้เวลาทำงานมากเท่าที่คุ้น  หมายความว่า

ยาจกเคยคุ้นกับ การทำงานด้วยเวลามากแค่ไหน  เขาก็จะใช้เวลามากแค่นั้น

กั บทุกๆ งาน ไม่ว่างานนั้นจะเล็ กหรือใหญ่ สำคัญหรือไม่สำคัญก็ตา ม ในขณะที่

เศรษฐีจะใช้เวลา ทำงาน มากเท่าที่ควร นั่นคืองา นไหนสำคัญและใหญ่

เขาจะใช้เ วลาอย่างเต็มที่ยิ่งกว่างานอื่น  และเน้นการสร้างผลลัพธ์ที่ดีมา กกว่า

เน้นการใช้เวลาให้มาก เข้าไว้นั่นเอง จงอย่าขยันเน้น จำนวน จงเน้นขยันเชิงคุณภาพ

 3. ขยันทำในสิ่งที่ไม่ได้รัก

การ ทำงานที่ไม่ได้รัก จะทำให้เราได้ โบนัสทุกวันเป็นความทุกข์

หลา ยคนก้มหน้าก้มตาทำงานหนักอย่า งขยัน ในงานที่พวกเขาไม่ได้รั ก

คุณคิดว่าทำในสิ่งที่รัก กับทำใน สิ่งที่ไม่ได้รัก ทำแบบไหนผลงาน

จะออกมามีคุณภาพมากกว่ากัน  จงทำในสิ่งใจรัก ใจที่รักอันเกิ ด

จากความศรัทธา และเชื่อมั่ นต่อสิ่งที่ทำ ขอเพียง

ขยันในสิ่ง ที่รัก สิ่งที่เชื่อ นั่นเป็นจุดเริ่มต้ นของความร่ำรวย

4. ขยันแบบ เอาหัวพุ่งชน

แม้ว่าคุณจะมีควา มขยัน ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความ รักความฝัน

และประสิทธิภาพ  ก็ยังยากจะเป็นเศรษฐีได้ หาก คุณยังขยัน

อย่างผิดพลาดอยู่ นั่ นคือการขยัน อย่างตะบี้ตะบัน  ไม่สร้างสรรค์และปรับปรุง

กา รทบทวนตัวเอง ทบทวนในสิ่งที่ ได้คิดสิ่งที่ได้ทำผ่านมา

ว่าเกิดผ ลดีผลเสียอย่างไร ทั้งที่เป็นเรื่ องส่วนตัว

ของเราเอง และเ ป็นเรื่องที่ร่วมคิดร่วมทำกับคนอื่น  เพื่อปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดียิ่ง ขึ้น

5. ขยันเพื่อขายเวลาแลก เงิน

เวลาเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างจำ กัด ถ้าขยันทำงานเพื่อขายเวลา แลกเงิน

คุณจะไม่มีวันรวย ถ้า เลือกขยันเพื่อขายเวลา 8 ชั่ว โมงต่อวันให้กับนายจ้าง รายไ ด้จึงจำกัด

ถ้าคุณเลือกขายเวลา เพื่อเงิน คุณจะไม่มีทางได้พบกั บอิสรภาพทางการเงิน

และอิส รภาพทางเวลา คนรวยต้องกา รความมั่งคั่ง พวกเขาคิดว่าเว ลา

เป็นทรัพยากรที่มีจำกัด เวล าไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้

และไม่ไหลย้อนกลับ ดังนั้นพวก เขาเลือกขยัน ที่จะรับเงิน

ตา มผลของงานโลกระบบทุนนิยม  จ่ายเงินตามอัตราความสามาร ถของคุณ

ในการตอบโจทย์ชีวิต ของผู้อื่นต่างหาก นี่คือกฎเหล็ก ที่สำคัญที่สุดในโลกของทุนนิยม

ที่ คุณควรจำไว้ ให้ได้ตลอดกาล ยิ่ งคุณตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่นได้ต รงใจเขามาก

เขาก็ยิ่งพร้อมจ ะจ่ายเงินให้คุณมาก และยิ่งมีค นที่คุณตอบโจทย์ได้จำนวนมาก

คุ ณก็ยิ่งมีช่องทางการรับเงินมาก ขึ้น

 

ขอบคุณ n a – a a n

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ 12 ประการ ที่ลูกจะได้รับ

ผลบุญ 12 ข้อ ที่ลูกรู้คุณพ่อแม่จะได้รับ พ่อแม่ที่เลี้ยง … …