Home ข้อคิด 5 ขั้นในการเลี้ยงลูกอย่างนกอินทรีย์ เลี้ยงลูกให้เติมโตมาแข็งแกร่ง เอาตัวรอดได้

5 ขั้นในการเลี้ยงลูกอย่างนกอินทรีย์ เลี้ยงลูกให้เติมโตมาแข็งแกร่ง เอาตัวรอดได้

นกอินทรีย์ ได้ชื่อว่าเป็น “ราช าแห่งนก”ที่มีความสง่างาม แล ะดูน่าเกรงขาม

แต่น้อยคนนักที่ จะรู้ว่ากว่า จะมาเป็นนกอินทรี ย์ ผู้น่าเกรงขาม ต้องผ่านอะไ รมาบ้าง

ลองมาดูวิธีการเลี้ยง ลูก แบบนกอินทรีย์ รังนกเป็นสิ่ งสำคัญก่อนวางไข่

ทั้งพ่อนกและ แม่นกอินทรีย์จะช่วยกัน สร้างรั งให้ลูก ๆ อยู่บนหน้าผาสูงชัน

หลีกเลี่ยง การถูกรบกวน ซึ่งพ วกมัน จะสร้างรังถึง 5 ชั้น

ชั้ นแรก แม่นกจะวางก้อนหินใหญ่ ๆล้อมกรอบขนาดพอดีตัว

ชั้นที่  2 จะเป็นท่อนไม้โต ๆ ไขว้กัน ไว้ เพิ่มความแข็ง แรงให้รัง

ชั้นที่ 3 จะเป็นกิ่งไม้ที่มีหนามข นาดใหญ่ วางซ้อนกันไป มาต่อ จากกิ่งไม้

ชั้นที่ 4 จะเป็นใบไ ม้หนาป้องกันหนามชั้นด้านล่าง  และเป็นพื้น ให้นอนได้

ชั้นที่ 5  แม่นกจะจิกขนอ่อน ใต้ปีกตัวเ องทำ เป็นที่นอนนุ่ม ๆ ให้กับลูก ๆ

และเมื่อถึงเวลาที่ลูกนกพร้อ มเติบโต ช่วยเหลือตัวเองได้แ ล้ว แม่นกจะเริ่มพาลูกฝึกบิน

ขั้ นตอนการฝึกลูกนกอินทรีย์

1.  แม่นกจะจิกขนนุ่ม บนรังออก

เ พื่อที่ลูกนกจะไม่ได้นอนสบาย เ หมือนเดิมให้ลูก ๆ ได้เรียนรู้ถึ งความลำบากทีละน้อย ให้ลูกๆเ ริ่มปรับตัว

2.เมื่อลูกเริ่มชินกับ การนอน บนพื้นใบไม้

แม่นกจะ เอาใบไม้ออกจากรังจนหมดแล้ ว เหลือชั้นกิ่งไม้ที่มีหนาม

ลูกน กจะถูกหนามทิ่ง แ ท ง ตลอด เวลา ที่ขยับตัว แต่วิธีนี้จะทำให้ ลูกนก

รู้จักฝึกความอดทน ให้มี ความแข็งแกร่ง รวมถึงการระ มัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาแม้ตอ นจะนอน

3.จากนั้น แม่นกจะเ อากิ่งไม้ที่มีหนามออก

คราวนี้ลู กจะไม่มีที่นอนแล้ว ต้องเริ่มเรี ยนรู้ ในการใช้ขา

เกาะกิ่งไม้ ท่อนใหญ่ ๆ ให้ลูกนกสามารถห ลับได้โดยเกาะกิ่งไม้นอน

และ ยังเป็นการฝึกกล้ามเนื้อขาให้แ ข็งแรงเพื่อในอนาคตจะใช้ในก ารล่าเหยื่อ

4.ขั้นต่อมาแม่นกก็ จะเอากิ่งไม้ออก

เหลือไม้แค่ฐ านที่เป็นก้อนหินลูก ๆ จะต้องใ ช้ความอดทน ที่สูงมาก

เพราะ ในหน้าร้อน หินจะร้อนเหมือนไ ฟ เผาหน้าหนาว

ก็จะเย็นยะเ ยือกเรียกว่า ต้องใช้ความอดท นขั้นสุด

5.สุดท้ายจะเป็นการฝึ กบิน

เมื่อลูกนกปีกแข็งแร งพอ แม่นกจะคาบลูกที ละตัวพาบินไ ป บนท้องฟ้า

ให้ลูกนกได้คุ้นชิน กับอากาศ และความสูง ที่ไม่เ คยเจอแล้ว ก็พากลับรัง

การฝึ กบินของลูกนกอินทรีย์

เมื่อถึงเ วลาฝึกบินแบบจริงจัง แม่นกจะ ไม่ คาบลูกบินแล้ว

แต่จะกางปี กลงไปที่รังแล้วให้ลูก ๆ นั่งที่ปี กของ แม่นกแทน

แล้วแม่นกจะ พาบินขึ้นไป บนท้องฟ้าจากนั้น  ก็พากลับ รังสเต็ปต่อมา

แม่นก จะพาบินไป อย่างรวดเร็ว แล ะเริ่มพาบินขึ้นไป สูงเรื่อย ๆ

จากนั้นแม่นกจะสลัดปีกตัวเอง  อย่างแรงจนลูกนกลอยอยู๋ บนอ ากาศ

แล้วดิ่ง สู่พื้นอย่างรวดเ ร็ว ในขณะที่ลูกนกก็ร้อง และพ มจะกางปีก

เพื่อช่วยเหลื อตัวเองแต่เมื่อใกล้จะถึงพื้นแม่ จกอินทรีย์ จะรีบบินมารับ

ลูกก่ อนถึงพื้นได้อย่างแม่นยำ จากนั้น ก็รับลูกกลับรัง ทำแบบนี้ ไปเรื่อ ย ๆ ทุกตัว

แม่นกอินทรีย์ จะฝึ กลูก ๆ แบบนี้ ไปเรื่อย ๆ จน กว่าลูกนก จะกางปีก และบินไ ด้เอง

และเมื่อถึงวันที่ลูกนกบิน ได้ หน้าที่ของพ่อแม่น กอินทรีย์

ก็เป็นอันสิ้นสุดส่งลูกไปได้สำเร็ จ ขนาดนกอินทรีย์ ยังต้องฝึก

ลูกให้มีความอดทน ให้ช่วยเหลื อตัวเองได้ แล้วคุณล่ะ

อกจ ะเลี้ยงลูกให้เป็นแบบไหน คุณอ กจะเลี้ยงลูก ให้สบายที่สุด

หาทุกอย่างที่ลูกต้อง การประเ คน ให้เพราะไม่ อกจะให้ลู กลำบาก

หรือปล่อยให้ลูกเผชิญกั บ ความลำบากด้วยตัวเอง ให้เ ขาเข็มแข็ง

และมีภูมิคุ้มกันส่วน คุณก็คอยดูอยู่ห่างๆ สุดท้ายแล้ว พ่อแม่

ก็ไม่สามารถอยู่ดูแล แล ะปกป้องลูกไปได้ตลอดชีวิต

ลูก ๆต้องใช้ชีวิตต่อไปด้วยตัวเองดั งนั้นคุณอก

จะเห็นลูกเป็นแบ บไหน ก็อยู่ที่คุณเลือกว่าจะเลี้ย ง ดูเขาแบบไหน

 

ขอบคุณ 1  0 8 r e s o u r c e s

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

บางคนยอมลาออก ทั้งที่ “เศรษฐกิจไม่ดี” (อ่านแล้วจะเข้าใจ)

การลาออกจากงาน มันมีหลายสาเหตุแต่เชื่อว่า ชั่วโมงนี้เวล … …