Home ข้อคิด 6 เทคนิควางตัวให้น่าเชื่อถือ คนรอบข้างเชื่อใจ อยากร่วมงานด้วย

6 เทคนิควางตัวให้น่าเชื่อถือ คนรอบข้างเชื่อใจ อยากร่วมงานด้วย

หนึ่งในคุณสมบัติ ที่ผู้บริหารทุกค นต้องมีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เล ย

ก็คือ “ความน่าเชื่อถือ” นั่น เอง เพราะคุณจะต้องติดต่อ

กั บผู้คนมากมาย ทั้งระดับเล็ก ไ ปจนถึงระดับ บอส จากองค์กร ต่างๆการเป็นคนน่าเชื่อถือ

จะ ช่วยเสริมให้คุณได้รับความไว้ว างใจ ทั้งในการดีลงานใหญ่ไป จน

ถึงการถูกแนะนำให้คนรอบข้ างได้รู้จัก ยิ่งคุณเป็นคน น่าเชื่ อถือเท่าไหร่

คอนเนกชันที่คุณมี อยู่ ก็จะทยอยบอกต่อเรื่องราว ของคุณออกไป

ทำให้คุณได้พบกับ คู้ค้าใหม่ๆ โดยที่แทบไม่ต้องล  งทุ นทำอะไรเลย นี่แหละที่เป็น

หัวใจสำคัญว่าทำไม “ความน่าเ ชื่อถือ” ถึงเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับ การทำธุรกิจ

ซึ่งความน่าเชื่อถือ นั้น ไม่ใช่สิ่งที่จะสร้างขึ้นได้ใน เวลาอันรวดเร็วแต่มันต้องใช้เ วลาในการ

พิสูจน์ที่ค่อนข้างนา น และมันจะถูกตัดสินจากพฤติก รรมของตัวคุณเอง

ซึ่งนี่คือ 6  วิธีวางตัวให้เป็นคนน่าเชื่อถือ  จริงใจ และทำให้ใครๆ ก็อย า กร่วมงานกับคุณ

1. จริงใจกับ ทุกคน

หัวใจสำคัญในการเป็นคน น่าเชื่อถือคือ คุณต้องจริงใจกับ พวกเขา พูดแต่ความจริง

บอก ในสิ่งที่คุณรู้สึก (แต่ต้องเป็นสิ่ง ที่จะทำให้เขารู้สึกดีด้วย)ชี้แนะใ นสิ่งที่

เขาขาด และไม่ทำตัวเห นือกว่ากับคนรอบข้าง แต่อยู่ใน ระดับเดียวกัน อย่างอ่อนน้อมถ่ อมตน

2. พย าย ามทำความเ ข้าใจคนอื่น

อันดับแรกเลยคุณต้ องมีความเข้าใจในคนรอบตัวก่ อน ทั้งลูกน้อง ทั้งเพื่อน

รวมถึ งเพื่อนร่วมงานต่าง   เพื่อที่ว่ าคุณจะสามารถรับรู้ถึง ความรู้ สึกของเขา และเข้าใจว่า

เข าตัดสินใจทำสิ่งต่างๆ ไปเพื่ออะ ไรยิ่งคุณนึกถึงคนอื่น เอาตัวเอ งไป

อยู่ในสถานการณ์นั้น คุณยิ่ งจะสามารถใส่ใจและดูแลควา มรู้สึกเขาได้ดียิ่งกว่าเดิม

3.  เสมอต้น เสมอปลาย

หลายคน ที่พย าย ามจะเปลี่ยนแปลงตัว เองเป็นคนใหม่ ให้น่าเชื่อถือ

น่าประทับใจ แต่ก็ตกม้า ต า  ย เพราะสิ่งเหล่านี้ อย่างที่บอ กไปว่า

มันไม่ได้สร้างกันแค่ใน วันเดียว แต่มันต้องใช้เวลานา น

ดังนั้นกาลเวลาจะพิสูจน์ให้พ วกเขาได้เห็นเองว่า คุณน่าเชื่ อถือมากน้อย แค่ไหน

ซึ่งถ้าคุณ ทำสิ่งเหล่านี้อย่างเสมอต้น เสม อปลาย รับรองว่า

คุณจะกลาย เป็นคนที่ทุกคนอย ากเข้าใกล้แ น่นอน

4. ถ่อมตัวและไม่เอาแ ต่ใจ

การเป็นผู้บริหาร นั่นหมา ยความว่า คุณมีอำนาจในการสั่ง การสิ่งต่า งๆ

อยู่ในมือ แต่ไม่ ใช่ว่าคุณจะสามารถใช้สิ่งนั้นมา บัญชาอะไรได้ดั่งใจ

ถ้าคุณอย  ากจะเป็นคนที่ น่าเชื่อถือ และ ไว้ใจสำหรับคนรอบตัว

ซึ่งคุณต้อ งเปิดใจรับฟังสิ่งต่างๆ บ้ าง  ว่าคนรอบข้างเขาคิดยังไง

แน ะนำยังไง การถ่อมตัว จะช่วยใ ห้คุณรู้ถึงความคิดคนอื่นมากขึ้น

และจะทำให้เกิดการยอมรับนับถื อในการทำงาน ซึ่งการเปิดใจใ ห้คนอื่น

มีส่วนร่วม ไม่เอาควา มคิดตัวเองเป็นใหญ่นี่แหละ ที่จ ะทำให้คนอื่นเปิดใจ ยอมรับคุณง่ ายขึ้นเช่นกัน

5. ยื่นมือเข้าช่ว ยเหลือทุกคนที่มีโอกาส

ความจ ริงใจจะแสดงออกมาได้ง่ายที่สุ ด และสร้างความประทับใจให้ ใครสักคนได้ดีที่สุด

เมื่อคุณหยิบ ยื่นความช่วยเหลือมอบให้ไป ซึ่ งไม่ว่าคุณจะพบเจอใครที่เขา

กำลังเดือดร้อนหรือประสบปัญหา ใดก็ตาม ถ้าคุณช่วยได้ จงช่วย ซะ

เพราะนี่เป็นวิธีสร้างมิตรที่ ดีอย่างมาก และจะทำให้คนคนนั้ น จดจำคุณไปในรูปแบบที่ดีตลอด กาล

6. สร้างความประทับใจ เก่ง

การสร้างความประทับใจ นี้ ไม่ใช่การทำตัวเด่น เพียงแค่ คุณใส่ใจในรายละเอียดเล็ก   ๆ

น้อยๆ ที่มีต่อคนรอบตัว ก็สา มารถเกิดความประทับใจ ได้ง่ ายๆ แล้ว เช่น

การจดจำวันเกิ ดได้ การรู้ว่าใครชอบอะไรกา รรู้ถึงนิสัยของใครสักคน

หรือ  การสังเกตเห็นว่า ใครกำลังต้อ งการความช่วยเหลืออะไร แล ะยื่นสิ่งนั้นให้ทันที เรื่องเล็กๆ

น้อยๆ เหล่านี้ จะช่วยสร้างคว ามประทับใจให้คนรอบข้างรู้สึก ดีกับคุณแน่นอน

7. ถ่อมตัวและ ไม่เอาแต่ใจ

การเป็นผู้บริหาร  นั่นหมายความว่า คุณมีอำนาจใ นการสั่งการสิ่งต่างๆ

อยู่ในมือ  แต่ไม่ใช่ว่าคุณจะสามารถใช้สิ่ งนั้นมาบัญชาอะไรได้ดั่งใจ

ถ้า คุณอย ากจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือ  และไว้ใจสำหรับคนรอบตัว

ซึ่ง คุณต้องเปิดใจรับฟังสิ่งต่างๆ บ้  าง ว่าคนรอบข้างเขาคิดยังไ ง

แนะนำยังไง การถ่อมตัว จะ ช่วยให้คุณรู้ถึงความคิดคนอื่นมา กขึ้นและจะทำให้

เกิดการยอมรั บนับถือในการทำงาน ซึ่งการเปิ ดใจให้คนอื่นมีส่วนร่วม

ไม่เอา ความคิดตัวเองเป็นใหญ่นี่แหละ  ที่จะทำให้คนอื่นเปิดใจยอมรับคุ ณง่ายขึ้นเช่นกัน

 

ขอบคุณ  s  m a r t s m e

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะผู้หญิง ที่ยิ่งแก่ตัวไปก็ยิ่งเก่ง..ถึงอายุมากไม่ใช่ภาระ

ยุคนี้ผู้หญิงสวยอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีสมอง และสตรองด้ว … …