Home ชีวิต 8 เรื่องที่ไ ม่ ควรโพสต์ เพราะสังคมโซเซียลรอซ้ำเติมคุณอยู่

8 เรื่องที่ไ ม่ ควรโพสต์ เพราะสังคมโซเซียลรอซ้ำเติมคุณอยู่

สมัยนี้ เป็นยุคของโลกออนไลน์  ซึ่งเป็นสังคม อีกรูปแบบหนึ่ง

ที่คนส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่กับมัน  เผลอๆก็อาจจะมากกว่าโลกคว ามจริง

ที่เรากำลังอยู่ตอนนี้เลย ก็ได้ ประโยชน์ของโลกออนไล น์ก็มีมากมาย

ทั้งความสะดวก  และการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ รวดเร็ว

แต่ในบางครั้งการจะ ใช้สื่อออนไลน์ หรือโพสต์อะไร ลงไป

เราจำเป็นต้องทบทวนให้ ดี เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียตามมา ทีหลัง

รวมไปถึงเป็นการเปิดช่ องให้กับผู้ไม่หวังดีต่อเรา

วันนี้ เราจึงมาบอกถึง 8 เรื่องที่ไ  ม่ ควรโพสต์ อาจส่งผลเสียกับ ชีวิตเราได้

1. การแสดงพฤติ กรรมที่ผิดก ฏ ห ม า ย

บาง คนก็ชอบที่จะอวด หรือโพสต์สิ่ง ที่ตัวเองได้ทำ เพื่อให้คนอื่นมอง ดูว่าคุณเจ๋ง คุณแน่

อย่างเช่น  การเซลฟี่ขณะขับรถไปด้วย หรื อการเมาแล้วขับ

พฤติกกรรมที่ ไม่เหมาะสม ซึ่งมันไม่ได้เป็นผ ลดีต่อตัวคุณ เ ล ย

เพราะจะ ยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของคุณดูแย่ แ ละอาจจะทำให้คุณเดือดร้อน

ตา มมาทีหลัง ไ ด้ หากเข้าข่ายที่ ผิดกฏหมาย

2. การแสดงควา มคิดเห็น เชิงล้อเลียน

การแส ดงความคิดในโลกออนไลน์ เป็ นเรื่องปกติที่ผู้คนอยากจะ พิ ม  พ์

ในสิ่งที่ตัวเองคิด แต่เราก็ ควรจะกลั่นกรองก่อนที่จะโพสต์ มันลงไป

เพราะคำพูดที่เรามอง ว่าเล็กน้อย อาจจะส่งผลกระท บต่อคนที่ได้เห็นได้อ่ า น

หรือ คนที่ได้รับข้อความของเราก็ได้  อย่างเช่น การล้อเลียนเรื่อง รูปร่างหน้าตา

หรือเรื่องความ แตกต่างระหว่างเพศ หลายๆเ รื่องในสังคม

เป็นเรื่องที่ละเอี ยดอ่ อ น ดั ง นั้ น เราจึงไ ม่ควรแสดงความคิดเห็นที่ไม่เห มาะสมลงไป

3. เรื่องส่วนตัว  หรือความสัมพันธ์ ของคนรัก

หลายคนเวลาที่โกรธ โมโห ห รือทะเลาะกับแฟน ก็มักจะระบ ายอารมณ์

ด้วยการโพสต์ลงไป บนโซเชียล เพราะมันทำให้คุณรู้ สึกดีขึ้น

เหมือนได้ระบายออกม า แต่การทำแบบนั้นจะยิ่งเป็นผล เสียต่อตัวคุณเอง

เรื่องส่วนตัว ภายในบ้าน ไม่ควรที่จะเอาออ กมาป่าวประกา ศ ให้คนภายน อกรับรู้

เพราะเราไม่รู้ว่าใคร ที่หวังดีกับเรา หรือรอซ้ำเติมเร ากันแน่

อาจจะเอาเราไปพูดลั บหลังได้ อย่าทำให้เรื่องส่วนตัว เป็นเรื่องในที่สาธารณะ

4. แ  ช  ร์ตำ แหน่งที่อยู่ หรือเช็คอิ นสถานที่

หากคุณเป็นคนที่ชอบเ ช็คอินสถานที่ทุกครั้งเวลาจะไป ไหนมาไหน

ขอให้คุณหยุดทำจะดี กว่า เพราะการบอกคนอื่นให้รู้ ว่าเราอยู่ไหน

ตลอดเวลา อา จจะเปิดช่องให้ผู้ไม่หวังดีสะกด รอยตาม และก่อให้เกิด อั น  ต ร า ย กับตัวคุณได้

5. ข้อ มูลส่วนบุคคล

เอกสารส่วนบุคค ล หรือข้อมูลส่วนตัว เป็นสิ่งสำคั ญมาก

เราไม่ควรที่จะนำออกมา เปิดเผยในโลกออนไลน์ถ้าไม่จำ เป็น

เพราะจะเป็นการเปิดช่อ งให้ผู้ที่ไม่หวังดี อาจจะนำข้อมูล ของคุณไป

แอบอ้างทำธุรกรรม  หรืออะไรที่ไม่ดีได้ แล้วจะส่งผ ลกระทบมาถึงตัวคุณ

ในภายหลั ง ดังนั้นควรเก็บรักษาข้อมูลส่ว นตัวไว้ให้มิดชิด ไม่ว่าจะเป็น

บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้ าน เอกสารราชการต่างๆ เป็ นต้น

6. เงินทอง ของมีค่า

ข องมีค่าต่างๆที่เรามี ไม่ว่าจะเ ป็น เงินสด ทองคำ เพชรนิลจิน ดา

หรือสิ่งของที่มีราคาแพง ไ ม่ต้องถ่ายลงโซเชียลให้คนรับรู้ จะดีกว่า

จะปลอดภัยกับทรัพย์สิ นและตัวเรามากกว่า ยิ่งสมัยนี้ เศรษกิจ

กำลังย่ำแย่ หลายคนก็ต กงาน การอวดโชว์ของมีค่า

อ าจจะเป็นเป้าล่อ มิ จ ฉ า ชี  พ มาถึงบ้านของเราโดยไม่รู้ ตัวก็เป็นได้

7. ข้อมูลทางการ เงิน

สำหรับข้อมูลทางการเงิน  ก็เป็นสิ่งสำคัญและเป็นข้อมูลส่วน ตัว

ที่ไม่ควรจะเปิดเผยให้ผู้อื่น รับรู้เช่นกัน ไม่ว่าจะคุณจะกำลัง

ประสบปัญหาทางการเงิน หรื อจะอู่ฟู่อยู่ก็ตาม

ทุกอย่างคือข้อ มูลลับที่ควรปกปิดไว้ ไม่ใช่เปิด เผย

8. เขียนระบาย เรื่องแ ย่ๆ ของตัวเอง

หากคุณกำลังเจ อปัญหาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่ องเล็กๆหรือเรื่องใหญ่

ก็ไม่คว รที่จะเอามาโพสต์ลงบนโลกออ นไลน์ เพราะเราไม่รู้ว่าคนอื่น

คิดยังไงกับเรา เปลี่ยนเป็นก ารโทรหาเพื่อนเพื่อนัดเจอ

แล ะปรึกษาปรับทุกข์จะดีกว่า และ การที่โพสต์แต่ด้านแย่ๆของชีวิต

มันทำให้คนอื่นที่มองมา อาจจะ มองว่าคุณไม่สร้างสรรค์

คนที่ดี ๆเขาก็จะตีตัวออกห่าง หายไป จากชีวิตคุณ

ใครจะอยาได้แต่พ ลังงานลบล่ะจริงไหม โพสต์แต่ เรื่องราวดีๆ สร้างพลับวกให้กั นจะดีกว่า

โลกออนไลน์สร้างค วามสะดวกรวดเร็วให้กับชีวิตเ รา แต่เพราะความรวดเร็วนี่แ หละ

ทำให้ข้อมูลข่าวสารเผยแพ ร่ไปได้ในวงกว้าง หากเป็นข้อ มูลสำคัญของเรา

จึงต้องระวังเ ป็นพิเศษ ดังนั้นก่อนจะโพสต์อะ ไร หรือใส่ข้อมูลรูปภาพลงไป

ต้องตรวจสอบให้รอบคอบทุกครั้ ง เล่นให้เกิดประโยชน์ อย่าใ ห้เกิดโทษกับตัวเอง

 

ขอบคุณ  b  i t c o  r et e c h

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ชีวิต

Check Also

บางคนยอมลาออก ทั้งที่ “เศรษฐกิจไม่ดี” (อ่านแล้วจะเข้าใจ)

การลาออกจากงาน มันมีหลายสาเหตุแต่เชื่อว่า ชั่วโมงนี้เวล … …